Zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych
w województwie lubuskim na rok szkolny 2013/2014
 


Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. nr 26, poz. 232 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 208)
 • Zarządzenie nr 6/2013 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2012/2013.

Ważne terminy

od 13 do 24 maja 2013r.

składanie podań do wybranej przez kandydata szkoły (w miastach, gdzie obowiązuje rekrutacja elektroniczna, podania należy składać w szkole tzw. ,,pierwszego wyboru”)

do 2 lipca 2013r.
do godz. 15.00

przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę

4 lipca 2013 r.
o godz. 12.00

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły

do 8 lipca 2013r.
do godz. 12.00

potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole

8 lipca 2013 r.
o godz. 13.00

ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz wolnych miejscach w szkole

do 10 lipca 2013r. 
do godz. 15.00

składanie dokumentów przez kandydatów w szkołach, które do 8 lipca 2013 roku nie dokonały pełnego naboru (rekrutacja uzupełniająca)

11 lipca 2013r.
o godz. 12.00

ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej w szkołach, które w pierwszym terminie nie dokonały pełnego naboru

 

1.    Absolwenci gimnazjów mogą się ubiegać o przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych następujących typów:

 • trzyletnie liceum ogólnokształcące,
 • czteroletnie technikum,
 • trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa

2.    Liczbę punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej ww. szkół ponadgimnazjalnych w procesie rekrutacji ustala się na 200, w tym:

Osiągnięcia poddawane ocenia

Punktacja

punkty

suma

Wyniki egzaminu gimnazjalnego:

max 

100

Ocena z języka polskiego

max

17

Oceny z trzech zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę – w przypadku języka obcego ocena z języka obowiązkowego ujętego w szkolnym planie nauczania

max

48

 • przedmiot

16

 

 • przedmiot

16

 

 • przedmiot

16

 

Osiągnięcia kandydata wymienione w świadectwie:

max 

35

 • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem

5

 

 • ocena zachowania:
  • wzorowe – 5 pkt.
  • bardzo dobre – 3 pkt.
  • dobre – 1 pkt.

5

 

 • wolontariat, w którym uczeń uczestniczy systematycznie przez okres co najmniej jednego roku szkolnego – 3 pkt.,
 • osiągnięcia sportowe  lub artystyczne, co  najmniej  na  szczeblu  wojewódzkim lub powiatowym
  • szczebel wojewódzki – 5 pkt.
  • szczebel powiatowy – 3 pkt.

5

 

 • inne osiągnięcia, w tym:

20

 

za uzyskanie tytułu finalisty – 15 punktów, a za uzyskanie dwóch i więcej tytułów finalisty – 20 punktów, w  konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim organizowanych  i  współorganizowanych  przez kuratorów oświaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 roku Nr 13, poz. 125 oraz z 2009r. Nr 126, poz. 1041)

 

 

za uzyskanie tytułu laureata  – 7 punktów lub za uzyskanie tytułu finalisty – 4 punkty, w konkursach organizowanych przez kuratorów  oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim: Ogólnopolski konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”, Konkurs Przyrodniczo-Łowiecki o Nagrodę im. Włodzimierza Korsaka, Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, VI Konkurs Biblijny, Konkurs Wiedzy
o Sztuce w kategoriach „Muzyka” i „Plastyka”, XXXI Lubuski Konkurs Przyrodniczy, Konkurs Fizyczny PTF „Odkrywamy źródła energii na ziemi”, XII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Gimnazjalnej, Lubuska Gimnazjalna Platforma Wiedzy, Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów gimnazjum „Papież Słowianin”, Ogólnopolski konkurs tematyczny „Losy Bliskich i Losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 – 1989”, Ogólnopolski konkurs tematyczny z historii Polski pt: „W Kalejdoskopie Pamięci – Polska i Polacy w latach 1939 – 1989”, Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”, Wojewódzki Konkurs Wiedzy
o Filmie „Zmagania z X Muzą”, Lubuski przegląd szkolnych zespołów muzycznych, Wojewódzki Konkurs z Języka Francuskiego dla uczniów gimnazjów, Ogólnopolski „Konkurs Ojczyzny – Polszczyzny”.

 

 

Razem:

 

200

 

 

3.    W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązywać będzie następujący system przeliczania ocen na punkty:  

oceny

punkty

z języka polskiego:

 

 • celujący

17

 • bardzo dobry

15

 • dobry

10

 • dostateczny

3

z trzech wybranych zajęć edukacyjnych:

 

 • celujący 

16

 • bardzo dobry

14

 • dobry

10

 • dostateczny

3

 

4.   Liczbę punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego ustala się, mnożąc sumę punktów procentowych uzyskanych we wszystkich częściach egzaminu gimnazjalnego wpisanych w zaświadczeniu okręgowej komisji egzaminacyjnej przez wskaźnik 0,2 (wynik zaokrągla siędo pełnych punktów, w ten sposób, że mniej niż0,5 punktu pomija się, a od 0,5 punktuzaokrągla siędo pełnego punktu). Wyniki części trzeciej egzaminu gimnazjalnego   na poziomie rozszerzonym (język obcy nowożytny) nie są brane  pod uwagę.