W ramach projektu „Lubuska Szkoła Równych Szans – II edycja” realizowane jest działanie  – Koło historyczne.

Zadaniem koła jest przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów, egzaminu gimnazjalnego części humanistycznej oraz zwiększenie zdawalności do klasy programowo wyższej.

Uczniowie w ramach koła rozwijają zainteresowania, poznają warsztat pracy historyka, rozwijają umiejętności współpracy w zespole, doskonalą umiejętności posługiwania się nowoczesnymi środkami komunikowania się, rozwijają umiejętności organizowania własnej pracy.

Na spotkaniach uczniowie pracują z podręcznikiem, osią chronologiczną, mapą i atlasem historycznym, tekstem źródłowym i testami. Wykorzystują programy komputerowe i Internet. Przygotowują makiety, plakaty i stroje z różnych epok.

Kółko historyczne odbywa się w środy i czwartki na 8 lekcji w sali audiowzualnej.