Od kilku lat realizujemy projekty unijne. Obecnie realizujemy projekt Lubuska Szkoła Równych Szans – II edycja.

Lubuska Szkoła Równych Szans – II edycja

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Cel:
Wdrożenie w 21 szkołach województwa lubuskiego programów rozwojowych ukierunkowanych na podwyższenie jakości usług edukacyjnych, a tym samym wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, w szczególności z terenów wiejskich i małomiasteczkowych.

Adresaci projektu
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów oraz uczniowie specjalistycznego ośrodka szkolenia wychowawczego. Bezpośrednia pomoc zostanie udzielona 3700 uczniom.
Wsparcie udzielane będzie także kadrze szkół oraz ich organom prowadzącym.

Plan działań
Zadanie 1. Zarządzanie projektem
Zarządzanie projektem obejmie ustalenie składu osobowego personelu, określenie podziału zadań i zakresu odpowiedzialności, prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej oraz monitoring i ewaluację projektu.

Zadanie 2. Promocja i upowszechnianie
Podjęte zostaną działania mające na celu propagowanie projektu w środowisku lokalnym poprzez np. materiały w prasie, telewizji orz informacje umieszczone na stronie www projektu.

Zadanie 3. Monitoring i ewaluacja
Systematyczne, formatywne badanie działań projektowych. Diagnozowanie stopnia realizacji celów i rezultatów projektu, analiza zwłaszcza słabych stron w zakresie dokonywanych przedsięwzięć projektowych oraz proponowanie środków zaradczych, analiza i ocena osiągniętych rezultatów twardych i miękkich.

Zadania od 4. do 25. Realizacja programów rozwojowych szkół
Programy są ukierunkowane na priorytety całości projektu: dodatkowe zajęci dydaktyczno-wyrównawcze, doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną oraz dodatkowe zajęcia, nastawione na rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem: ICT, języków obcych, przedsiębiorczości oraz nauk przyrodniczo-matematycznych.

Rezultaty
 • Podniesienie poziomu wiedzy i zwiększenie efektywności nauczania u co najmniej 75% uczniów biorących udział w projekcie
 • 15000 h zrealizowanych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych: 2400 z języków obcych, 1600 z informatyki i 11000 z pozostałych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe
 • 200 osób objęte wsparciem psychologiczno-pedagogicznym
 • Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich
 • Podniesienie przez uczniów poziomu samooceny w zakresie możliwości edukacyjnych

W  ramach projektu „ Lubuska Szkoła Równych Szans- II edycja” od 2 listopada 2009 r. w Publicznym Gimnazjum w Lubrzy odbywają się następujące działania:

 • Zajęcia z matematyki przygotowujące do uczniów klas trzecich do egzaminu gimnazjalnego oraz IV etapu edukacyjnego – kl. III a
 • Zajęcia z matematyki przygotowujące do uczniów klas trzecich do egzaminu gimnazjalnego oraz IV etapu edukacyjnego –kl. III b
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy drugiej „Nie bój się matematyki”
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki  dla klasy pierwszej
 • Koło historyczne
 • Zajęcia fizyki przygotowujące uczniów klas trzecich do egzaminu gimnazjalnego
 • Zajęcia z języka angielskiego
 • Zajęcia z języka niemieckiego
 • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – kl. II
 • Nauka i doskonalenie umiejętności w wybranych grach zespołowych
 • Przygotowanie do egzaminu po III klasie oraz kolejnego etapu nauki ( j. polski)
 • Informatyka na luzie – dodatkowe zajęcia informatyczne
 • Media
 • Zajęcia integrujące wiedzę z informatyki, biologii i plastyki „Jeden  świat”

W ramach projektu odbędą się  również wyjazdy na basen i wycieczki do Wrocławia i Poznania.

Strona organizatorów projektu Lubuska Szkoła Równych Szans

Historia