Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów gimnazjum w Lubrzy

 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami statutu.
 2. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy, a czas ich powinien wynosić od 2 do 10 tygodni w zależności od problematyki i złożoności projektu.
 3. Dyrektor szkoły powołuje zespół do spraw realizacji projektów edukacyjnych.
 4. Koordynatorem projektów w szkole jest nauczyciel wyłoniony spośród wspierającego go zespołu do spraw realizacji projektów edukacyjnych. Zadaniem koordynatora jest:

a)      zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektu, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej oraz upowszechnienie w sposób przyjęty w szkole;

a)      monitorowanie stanu realizacji projektów;

b)      upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów;

c)      organizację publicznej prezentacji projektów;

d)     podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie Radzie Pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.

 1. Opiekun projektu w szczególności odpowiada za:

a)      wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej;

b)      omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe;

c)      opracowanie karty projektu i innych dokumentów (kontrakt dla uczniów, arkusz oceny projektu, narzędzia do ewaluacji, kryteria oceny projektu oraz instrukcja realizacji projektu) o ile taka potrzeba zachodzi;

d)     prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt;

e)      monitorowanie jego realizacji;

f)       ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację.

g)      opublikowanie sprawozdania z projektu na szkolnej stronie WWW.

 1. Nauczyciele w zakresie swoich kompetencji są zobowiązani do udzielenia wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu.
 2. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:

a)      poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;

b)      prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności: wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy, monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu, przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom;

c)      komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;

d)     dokonywanie zapisów dotyczących realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne dokumenty ustalone przez szkołę).

 1. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących od 2 do 5 osób.
 2. Nauczyciel powinien zrealizować w ciągu roku szkolnego jeden projekt edukacyjny.
 3. Każdy nauczyciel zgłasza na piśmie do końca września (w roku szkolnym 2010/2011 do końca grudnia) tematy projektów edukacyjnych.
 4. Każdy uczeń może zgłosić propozycję tematu projektu za pośrednictwem wychowawcy.
 5. Tematyka planowanych do realizacji projektów wraz z określeniem celów, etapów realizacji, terminów planowanego zakończenia projektu oraz sposobu prezentacji efektów oraz ze wskazaniem opiekuna (opiekunów) projektu jest zgłaszana do koordynatora przez opiekuna projektu a następnie jest przedstawiana przez koordynatora dyrektorowi gimnazjum nie później niż 31 października danego roku.
  (w roku szkolnym 2010/2011 do końca stycznia)
 6. Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, dopuszcza złożone projekty do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje szkoła.