Projekty edukacyjne obowiązujące w gimnazjum od roku szkolnego 2010 – 2011 i wcześniejsze, europejskie, realizowane w Publicznym Gimnazjum w Lubrzy. Obok macie formalne podstawy i wytyczne do projektów edukacyjnych, pomysły na projekty oraz archiwalne materiały z projektów europejskich.

Na radzie szkoleniowej w czwartek 4 listopada 2010 zapoznaliśmy się z zadaniami opiekunów projektów. 23 listopada zatwierdziliśmy zmiany w WSO związane z  wprowadzeniem projektu, dokumentację i procedury. Dyrektor wytypował zespół odpowiedzialny za projekty edukacyjne w naszym gimnazjum, zespół wybrał koordynatora.

Szkolny Zespół Projektów Edukacyjnych w PG Lubrza:

 1. Marta Kozakiewicz (2014-2015 urlopowana)
 2. Marzanna Kurowska
 3. Piotr Kułak
 1. Karta projektu z kontraktem
 2. Ewaluacja projektu

Wystąpiły kontrowersje wokół zapisu o minimalnej ilości 10 godzin przeznaczonych na projekt. Z jednej strony konieczność dokumentowania pracy nad projektem, z drugiej obawa przed zamykaniem w ramy godzin czegoś, co ma być twórcze. W naszym zapisie nie jest powiedziane, że to ma być 10 godzin pracy opiekuna projektu. Oszacowaliśmy możliwość wykonania sensownego projektu właśnie na te minimum 10 godzin, w czasie których uczniowie zapoznają się z zadaniami, dzielą się pracą, wykonują swoje zadania, konsultują się z opiekunem, przygotowują i wykonują prezentację projektu.

Piotr Kułak

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz.1046)
§ 21a.

 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
  1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
  2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego
  realizacji;
  3) wykonanie zaplanowanych działań;
  4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
 5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z rada pedagogiczna.
 6. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 7. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
 8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnic ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
 10. W przypadku, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 2.

 1. Przepis § 21a rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do uczniów klas gimnazjum, w których realizuje się podstawę programowa kształcenia ogólnego, określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 2. W roku szkolnym 2010/2011 informacje, o której mowa w § 21a ust. 7 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wychowawca klasy przekazuje uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) w terminie do dnia 30 listopada 2010 r.

§ 5.

Szkoły dostosują swoje statuty do zmian wynikających z niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 30 listopada 2010 r.

 

Historia

 • Projekty 2015
  • Rok szkolny w obiektywie: zespół reporterski współpracujący ze szkolną stroną internetową. (P.K.)
  • DeKaeF, czyli dyskusyjny klub filmowy. Oglądamy indywidualnie lub razem filmy i tworzymy zachęcające lub zniechęcające recenzje. (P.K.)
  • GEEK czyli Gimnazjalna Ekipa Edukacyjnych Koneserów. Poznawanie systemów operacyjnych i sprzętu komputerowego. (P.K.)
  • Klub Odkrywców: opracowanie monograficzne wybranego obiektu w okolicy: śluzy, mostu, bunkra, pomnika, budynku, grodziska: założenie metryczki, w miarę możliwości i środków promocja, np. w postaci strony Klubu Odkrywców. No i szwendanie się po okolicy. (P.K.)
  • Rock ‚n’ Roll! Historia muzyki rockowej – prezentacja, ekspozycja plakatów. (P.K.)
 • Projekty 2012