Priorytety: Prawa ucznia to jeden z priorytetów w tym roku. Inne priorytety to elementy patriotyczne i przeciwdziałanie agresji. Oczywiście, prawa mają wszyscy ludzie, również nauczyciele objęci ochroną jak wszyscy funkcjonariusze publiczni.

Poniżej kilka wstępnych uwag do naszych praw zaczerpniętych ze strony Maćka Osucha, wieloletniego rzecznika praw ucznia.

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i swych prawach. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa”
(artykuł 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, uchwalonej 10 grudnia 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych)

„Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”
(artykuł 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)

„Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje”
(fragment artykułu 31 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)

„Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”
(artykuł 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)

„Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych”
(artykuł 40 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

„Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia”
(artykuł 4 ustawy o systemie oświaty)

Inne strony o prawach dziecka i ucznia:
Unicef