Rządowy program pomocy uczniom w 2012r.,,Wyprawka szkolna”

1. Dofinansowanie do zakupu podręczników otrzymają uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2012/2013 naukę:

• w klasach I-IV szkoły podstawowej oraz w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej, którzy spełniają jedno z dwóch wymienionych kryteriów:

a) pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł netto z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 504zł netto,

b) nieobligatoryjnie z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kwotę 351 zł netto z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej, ale w rodzinie występuje: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia- gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

oraz uczniowie niepełnosprawni (uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujący w roku szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny), którzy otrzymają dofinansowanie do zakupu podręczników bez względu na kryterium dochodowe (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne).

2. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych).

3. Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku). W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów.

4. W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

5. Ostateczny termin składania wniosków zgodnie  z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza z dnia 6 lipca 2012 r. ustala się do dnia  31 sierpnia 2012 r.

6. Wysokość dofinansowania wynosi:

Osoby uprawnione Kwota dofinansowania
Uczeń klasy  I szkoły podstawowej

180 zł

Uczeń klasy II szkoły podstawowej

180 zł

Uczeń klasy III szkoły podstawowej

180 zł

Uczeń  klasy IV szkoły podstawowej

210 zł

Uczeń klasy I liceum  ogólnokształcącego

352 zł

Typ szkoły Klasa Rodzaj niepełnosprawności Kwota dofinansowania
szkoła podstawowa I-III uczeń słabowidzący

180 zł

I-III uczeń niesłyszący

180 zł

I-III uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

180 zł

I-III Uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi (koniecznie z jedną z niepełnosprawności: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim)

180 zł

IV-VI uczeń słabowidzący

210 zł

IV-VI uczeń niesłyszący

210 zł

IV-VI uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

210 zł

IV-VI uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi ( koniecznie z jedną z niepełnosprawności: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim)

210 zł

gimnazjum I-III uczeń słabowidzący

325 zł

I-III uczeń niesłyszący

325 zł

I-III uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

325 zł

I-III uczeńz niepełnosprawnościami sprzężonymi ( koniecznie z jedną z niepełnosprawności: słabowidzący, niesłyszący, z uposledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

325 zł

zasadnicza szkoła zawodowa dla młodzieży I-III uczeń słabowidzący

352 zł

I-III uczeń niesłyszący

352 zł

I-III uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi ( koniecznie z jedną z niepełnosprawności: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim)

352 zł

szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych wszystkie klasy uczeń słabowidzący

352 zł

wszystkie klasy uczeń niesłyszący

352 zł

wszystkie klasy uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

352 zł

wszystkie klasy uczeń z niepełnosprawnościami sprzężónymi ( koniecznie z jedną z niepełnosprawności: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem w stopniu lekkim)

352 zł

 

7. Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy nastąpi  po otrzymaniu środków i po przedłożeniu dowodu zakupu.