Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.

 Jan Paweł II

 1. Pedagogiem szkolnym do grudnia 2013 była pani Agnieszka Żołnierczakiewicz, od stycznia 2014 p. Marta Siedlecka.
 2. Profilaktyka
 3. Szkoła bez przemocy
 4. Wyprawka szkolna
 5. Wymiany

Drogi Uczniu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 •  Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 •  Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 •  Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 •  Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 •  Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 •  Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 •  Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 •  Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Na terenie szkoły o pomoc możesz się zwrócić także do: nauczyciela, wychowawcy i każdego pracownika szkoły.

 Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Niepokoi Cię zachowanie dziecka.
 •  Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach.
 •  Masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole.
 •  Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
 •  Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.
 •  Szukasz pomocy.

Drogi Nauczycielu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Potrzebujesz wsparcia w rozwiązywaniu konfliktów.
 •  Chcesz pomagać swoim wychowankom w trudnej sytuacji szkolnej, materialnej i rodzinnej.
 •  Chcesz przeciwdziałać patologiom szkolnym.

Zapraszam

mgr Agnieszka Żołnierczakiewicz

Godziny pracy pedagoga

poniedziałek      8.00- 13.00

wtorek                  7.45- 12.15

środa                     8.00- 11.25

czwartek              8.00 – 12.15

piątek                    8.00 – 12.15

 

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013

I. ZADANIA OGÓLNO-WYCHOWAWCZE

 1. Analiza sytuacji wychowawczej w szkole.
 2. Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów. Kontrola uczniów drugorocznych.
 3. Udzielanie uczniom pomocy w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia:
  – zapoznanie młodzieży ostatnich klas z aktualną sytuacją na rynku pracy,
  – kontakty z wybranymi szkołami ponadgimnazjalnymi.
 4. Prowadzenie poradnictwa dla rodziców:
  – udzielanie porad ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych
  w rodzinach i w życiu szkolnym,
 5. Rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole.

II. PROFILAKTYKA WYCHOWAWCZA

 1. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży:
  – zachęta do świadomego stawania się dobrym człowiekiem, dobrym kolegą (pogadanki, stałe rozmowy z uczniami),
  – kształtowanie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka (pogadanki),
  – eliminacja przemocy wśród uczniów (zajęcia integracyjne).
 2. Poznanie dziecka i rozpoznanie jego warunków życia i nauki:
  – objęcie uczniów mających lub sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego różnymi formami pomocy,
  – kontakt i współpraca z instytucjami współpracującymi ze szkołą
  ( Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną , Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Punktem Konsultacyjnym ds. Uzależnień, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Sądem Rejonowym – Wydział Rodzinny i Nieletnich, Komendą Powiatową Policji),
  – pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych dzieci i ich problemów szkolnych. Podejmowanie środków zaradczych.
 3. Opieka nad uczniami wymagającymi szczególnej pomocy:
  – współpraca z nauczycielami i wychowawcami w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
  – kontrolowanie frekwencji uczniów o wysokiej absencji,
  – współpraca z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
  – opracowanie opinii na temat uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy,
  – rozpoznanie warunków życia, spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy.
 4. Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
 5. Pomoc w realizowaniu zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej i prorodzinnej.

III. PRACA KOMPENSACYJNO-KOREKCYJNA

 1. Prowadzenie obserwacji przebiegu rozwoju psychicznego dzieci.
 2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie opieki psychologicznej nad uczniami – organizowanie warunków do realizacji zaleceń psychologa na terenie szkoły.
 3. Współpraca z nauczycielami w zakresie określenia trudności wynikających z rozwoju dziecka oraz innych przyczyn niepowodzeń szkolnych.

IV. INDYWIDUALNA OPIEKA PEDAGOGICZNA

 1. Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
 2. Udzielanie uczniom pomocy w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.
 3. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami
  i środowiskiem.
 4. Analiza postępów w nauce uczniów pozostających pod opieką pedagoga.
 5. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.
 6. Poddawanie ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym systematycznej kontroli i ocenie, wdrażanie go do przestrzegania obowiązujących norm społecznych.
 7. Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo
  do Sądu Rejonowego.
 8. Prowadzenie profilaktyki uzależnień – przeciwdziałanie paleniu tytoniu, spożywania alkoholu i używania narkotyków:
  – ukazywanie społeczno-ekonomicznych, zdrowotnych i moralnych skutków uzależnień, wyjaśnianie przyczyn i mechanizmów tych zjawisk,
  – rozwijanie różnych porad i terapii dla młodzieży uzależnionej,
  – konsultacje z rodzicami.
 9. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej – informowanie o przyczynach, następstwach szczególnie rozpowszechnionych zjawisk patologii społecznej, organizowanie zajęć z wychowania społeczno-prawnego.
 10. Ograniczenie zainteresowania młodych ludzi środkami psychoaktywnymi
  i „negatywnymi” subkulturami oraz pokazanie alternatywnych „sposobów życia”.

V. POMOC MATERIALNA

 1. Dbanie o zapewnienie bezpłatnego dożywiania uczniom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej – współpraca z GOPS w Lubrzy.
 2. Organizowanie pomocy materialnej opieki dla uczniów opuszczonych, osieroconych, z rodzin wielodzietnych, z rodzin zastępczych, z rodzin patologicznych, współpraca
  z GPOS w Lubrzy.
 3. Zakup i dofinansowanie podręczników.

VI. ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ

 1. Stała współpraca z władzami szkoły, wychowawcami, nauczycielami, samorządem szkolnym w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych.
 2. Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, organizacjami
  i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.
 3. Prowadzenie dokumentacji:
  – dziennik pracy,
  – notatki służbowe,
  – ewidencje uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy materialnej.