Przedmiotowy system oceniania z chemii
(wyciąg)

1. Podstawą do wystawienia oceny semestralnej (końcoworocznej) z chemii jest średnia ważona uzyskanych ocen cząstkowych.
2. Obliczanie oceny semestralnej odbywa się według następującego algorytmu:
3∙a + 1∙b
————————— = ocena
3∙n3 + 1∙n1
gdzie:
a –suma ocen wagi 3,
b – suma ocen wagi 1,
n3 – ilość ocen możliwych do uzyskania wagi 3,
n1 – ilość ocen możliwych do uzyskania wagi 1.
3. Każda ocena cząstkowa, którą otrzymuje uczeń ma ustaloną wagę
Waga oceny Forma oceniania
3 Sprawdzian, praca klasowa, testy, sukces w konkursie szkolnym i pozaszkolnym 3
1 Odpowiedź ustna, kartkówka, ćwiczenie, projekt wykonany podczas lekcji lub w domu, zadanie domowe, aktywność podczas lekcji, nieprzygotowanie do zajęć (np. brak ołówków, zeszytów, ćwiczeń, podręczników)
4. Oceny wagi 3 mają w dzienniku kolor czerwony, a pozostałe czarny lub niebieski
5. Na ocenę semestralną i końcoworoczną uczeń pracuje systematycznie; nie ma możliwości zmiany oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej części materiału.
6. Prace klasowe, testy wagi 3są obowiązkowe. Nieobecność nieusprawiedliwiona = 1; nieobecność usprawiedliwiona = 0.
7. Poprawiać można tylko oceny wagi 3 w ciągu 2 tygodni od oddania sprawdzianu. Poza tym terminem oceny tego typu można poprawiać na zajęciach konsultacyjnych.
8. Po poprawieniu oceny waga pierwszej oceny zostaje zmieniona na 1, natomiast ostateczna ocena uzyskuje wagę 3; w przypadku poprawy „0” jest ono niwelowane na otrzymaną ocenę.
9. Ocena cząstkowa np. 3+ liczy się do średniej jako 3,5
10. Zależność oceny okresowej od średniej ważonej:
Średnia ważona – ocena
poniżej 1,60 niedostateczna
od 1,61 do 2,60 dopuszczająca
od 2,61 do 3,60 dostateczna
od 3,61 do 4,60 dobra
od 4,61 do 5,60 bardzo dobra
od 5,61 celująca
11. Ocena roczna wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej średnich ważonych z obu semestrów zgodnie z powyższą tabelą, przy czym warunkiem koniecznym uzyskania oceny pozytywnej na koniec roku jest posiadanie ocen pozytywnych z obu semestrów. Ocena z poprawionego semestru równa jest minimalnej średniej ważonej na ocenę dopuszczającą.
12. Uwagi końcowe:
• Uczniowi przysługuje prawo do jednego nie przygotowania z odpowiedzi i jednego z zadania domowego w ciągu semestru. Niewykorzystane nie przechodzą na semestr następny,
• Prace pisemne nauczyciel sprawdza i oddaje w ciągu 10 dni roboczych pod rygorem prawa do nie przyjęcia wystawionej oceny przez ucznia.
• Nieobecność nieusprawiedliwiona na jakiejkolwiek zapowiedzianej formie oceniania = 1