Od września 2011 w Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy pracował powołany przez dyrektora zespół pedagogów odpowiedzialnych za wybór patrona szkoły. Po rozpatrzeniu wielu kandydatów (m. in. Zawisza Czarny, Irena Sendlerowa, Czesław Niemen, Jan Brzechwa, Marek Grechuta, x. Michał Kubacki, Orzeł Biały, Kubuś Puchatek, Gall Anonim czy Bogdan Wenta), konsultacjach z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem uczniowskim, na radzie pedagogicznej w dniu 7 grudnia 2011 zdecydowaną większością głosów zatwierdzono do realizacji nadanie obu szkołom Zespołu imienia Arkadego Fiedlera. Ze względów proceduralnych nie można było nadać jednego imienia zespołowi.

Zdjęcia z uroczystości

Historia wyboru patrona

Postać Arkadego Fiedlera jako kandydata na patrona szkoły zaproponowała już w październiku 2011 roku pani Małgorzata Ziara – nauczycielka matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum w Lubrzy. Wraz z Piotrem Kułakiem omówili zalety i rozpatrzyli ewentualne wady takiego wyboru. Razem sprawdzili dostępne dane, zebrali biografię i bibliografię pisarza. Piotr Kułak przygotował druki propozycji wyboru patrona dla społeczności szkolnej oraz prezentacje na Radę Pedagogiczną i sesję Rady Gminy Lubrza. Zarówno Rada Pedagogiczna (zdecydowaną większością głosów) jak i Rada Gminy (jednogłośnie) pozytywnie zaopiniowała przyjęcie Arkadego Fiedlera jako patrona szkół.

Przesłanki wyboru Arkadego Fiedlera na patrona szkół:

 • patriotyzm,
 • twórczość literacka promująca postawy otwarte wobec świata i ludzi, rozwijanie pasji poznawczych w zakresie przyrody, geografii, etnografii, psychologii, promujące tolerancję i zrozumienie postaw ludzkich,
 • wzorcowa postawa obywatelska – przekazywanie swoich zbiorów nieodpłatnie placówkom naukowym, zgłoszenie się do Polskiej Armii na wieść o wojnie, powrót do kraju po niej,
 • dbałość o język polski,
 • dostępność publikacji i materiałów ikonograficznych na temat patrona,
 • nieodległa lokalizacja głównego ośrodka fiedlerowskiego – Muzeum i Pracowni Literackiej w Puszczykowie,
 • dobry kontakt i wsparcie ze strony rodziny pisarza,
 • bardzo szerokie spektrum zainteresowań patrona, które umożliwia wielopłaszczyznową aktywizację środowiska szkolnego,
 • możliwość współpracy z licznymi szkołami z rodziny szkół fiedlerowskich w kraju,
 • lokalne uwarunkowania przyrodnicze, orientacja gminy na turystykę,
 • możliwość rozbudzenia czytelnictwa.

Oczywiście powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich zalet wyboru patrona.

Reasumując

Z całego personelu szkolnego osobistym zaangażowaniem w proces realizacji przygotowań i przeprowadzenia obchodów wyróżniło się kilku ludzi. Chcę tu wskazać osoby, które nie ograniczyły się do wykonania jednorazowych działań w trakcie godzin pracy, ale kosztem swojego czasu wolnego oraz ponosząc wydatki (zakupy materiałów, przejazdy) przyczyniły się do powodzenia całego przedsięwzięcia. Poniżej zestawiam zgodnie z moją wiedzą i bez fałszywej skromności listę nazwisk i działań:

 1. Małgorzata Ziara – pomysłodawczyni, promotorka postaci patrona, zgromadziła ogromną ilość przedmiotów na ekspozycję, większość z nich samodzielnie wykonała, wciągnęła dzieci do działań na rzecz przygotowania szkoły do uroczystości oraz pozyskała sponsora;
 2. Beata Banaś – zgromadziła i wykonała przedmioty na ekspozycję, uczestniczyła w jej aranżacji, przygotowała dzieci z klasy „0” do występów w charakteryzacji,
 3. Piotr Kułak – zebrałem dane biograficzne, bibliograficzne i ikonograficzne, zaprojektowałem logo, sztandar szkoły, układ napisów na kamieniu i tablicy pamiątkowej, tła graficzne do ekspozycji, druki okolicznościowe, tablice informacyjne wraz z tekstami, plakietki dla sponsorów, przygotowałem i przeprowadziłem 2 prezentacje na temat patrona, przygotowałem 2 modele samolotów do wykonywania przez dzieci, szablony witraży, motyli, ryb i ptaków oraz etnicznej ceramiki meksykańskiej. Pozyskałem sponsora. ;
 4. Honorata Filipiak-Dydyna – przygotowała teksty do zaproszeń, tablicy pamiątkowej i na kamień pamiątkowy, opracowała scenariusz występów na uroczystość nadania imienia;
 5. Jolanta Sienkiewicz – udostępniła swoje zbiory indiańskie, służyła pomocą i radą przy tworzeniu ekspozycji;
 6. Antonina Raszkiewicz – nadzorowała tworzenie listy zaproszonych oraz rozprowadziła zaproszenia;
 7. Agnieszka Żołnierczakiewicz – pomagała przy projektowaniu i tworzeniu ekspozycji, wykonała „indiańskie” elementy ekspozycji;
 8. Bożena Galimska – pomagała przy projektowaniu i tworzeniu ekspozycji;
 9. Dorota Andrasiak – pomagała przy projektowaniu i tworzeniu ekspozycji;
 10. Dorota Pajęcka – pomagała przy projektowaniu i tworzeniu ekspozycji;
 11. Ireneusz Tarbaj – zaangażował swój czas, pomysłowość i kreatywność w techniczną oprawę i nadzór nad sprzętem na uroczystości, zawiesił logo i napis informacyjny na szkole, czujnie monitorował i błyskawicznie reagował (razem z panem Stanisławem) na przypadki estetycznych niedoskonałości fasady budynku i jego okolic, troskliwie pielęgnuje zieleń przyszkolną.

Na bieżąco prowadzimy dokumentację fotograficzną przygotowań i realizacji, obie strony internetowe szkół są aktualizowane (PSP: M. Ziara, PG: P. Kułak). Planujemy kontynuację działań związanych z patronem w szkole i jej okolicy (m. in. Arkadię – przyszkolne arboretum), gromadzimy pomysły i materiały do przyszłych działań.

Zdjęcia z uroczystości

Przygotował: Piotr Kułak