Wyprawka szkolna

Informacje

WYPRAWKA SZKOLNA 2010/2011

1. Dofinansowanie do zakupu podręczników udzielane jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2010/2011 naukę:

– w klasach I-III szkoły podstawowej,

– w klasie II gimnazjum,

– w klasach I-III i IV-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum (uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

2. Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny:

– nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie (art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej),

– przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa,
np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność
w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp.
(art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

3. Wysokość dofinansowania wynosi:

– do 170 zł – dla uczniów klas I-III  szkół podstawowych,

– do 310 zł – dla uczniów klas II gimnazjów oraz dla uczniów klas I-III gimnazjów
słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

– do 200 zł – dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych słabo widzących, niesłyszących,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi
w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych),
a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego
lub rodziców zastępczych. W przypadku uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku,
gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej dokumentem, na podstawie którego przyznaje się dofinansowanie jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

5. Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów
lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego
(za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).

W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

6. Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011.
W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 351 zł do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

7. W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów
do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu podręczników. Potwierdzenie zakupu w tym przypadku powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Potwierdzenie wystawia się na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Ostateczny termin składania wniosków do szkół zostanie podany w późniejszym terminie.

Wordpress - Theme: N.Design Studio. Spolszczenie: Adam Klimowski. Statystyki:
RSS wpisów Zaloguj się