Wyprawka szkolna 2013

Informacje

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I – III i V szkoły podstawowej, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum) przysługuje pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego.

Pomocy udziela się uczniom:

  1. klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) czyli 539 zł netto,
  2. dla uczniów pozostałych uprawnionych klas i szkół pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182), czyli 456 zł netto na osobę w rodzinie,
  1. pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezrobocie, ciężka choroba…), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów w kasach I-III i V szkoły podstawowej i klasie II szkoły ponadgimnazjalnej uprawnionych do pomocy finansowej,

  1. ponadto uczniom:

a) słabowidzącym,

b) niesłyszącym,

c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

d)z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znaczącym,

e) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych; pomoc ta obejmować będzie dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego oraz w przypadku określonym powyżej pkt.4 ppkt.4 także zakupu książek pomocniczych oraz materiałów dydaktycznych. Powyższe oraz kwotę dofinansowania przedstawiaja poniższa tabela:

 Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników może złożyć:

rodzic, opiekun prawny

Dowodem zakupu podręczników może być:

1. faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego),

2. rachunek, paragon,

Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 sukcesywnie najpóźniej do dnia 6 września 2013 r.

  1. wzór wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników, Wzór wniosku …

  2. objaśnienia do w/w wniosku Objaśnienia do w/w wniosku …

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013 będzie wynosić:

1)dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej;

2)dla uczniów:

a) niepełnosprawnych: klas I – III szkoły podstawowej

b)z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum- niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właści wego do spraw oświaty i wychowania;

do kwoty 225 zł

1)dla uczniów klasy V szkoły podstawowej;

2)dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej – niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 325 zł

1)dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 350 zł

 

Wordpress - Theme: N.Design Studio. Spolszczenie: Adam Klimowski. Statystyki:
RSS wpisów Zaloguj się